Dette tror vi på

  • Vi tror at Bibelen er Guds inspirerte ord, rettesnor for tro, liv og lære, og den absolutte autoritet. Vi tror også på Åndens åpenbaring over Ordet slik at det kan lede enkeltmennesker og menighet dypere inn i Guds plan med våre liv. (2.Tim 3:15-16, Matt. 24:35)
  • Vi tror på den treenige Gud som består av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Det er dette som først og fremst skiller kristendommen fra all annen religion. (Matt 28:19, 2.Kor 13:13)
  • Vi tror at Jesus Kristus, Guds Sønn kom til verden for å frelse syndere. Han ofret seg en gang for alle til vår rettferdiggjørelse og forløsning. Jesus Kristus er vår eneste stedfortreder og forsoner, og den eneste vei til frelse og evig liv. (Joh. 3:16, 14:6)
  • Vi tror på dåp i vann ved full neddykkelse. Vi tror at bare de som har kommet til personlig tro og omvendelse skal døpes, og at vi i dåpen inngår en samvittighetspakt med Gud. (Apgj 2:38-41, Apgj. 8:37-38, 1. Pet 3:21).
  • Vi tror at når et menneske har tatt imot frelsen, har det fått et nytt liv, og da begynner den vekstprosess som kalles helliggjørelsen. Åndens frukt vil vokse og modnes fram i den troende. Den troende skal søke å leve et rent og hellig liv, og være et eksempel for andre i livsførsel. Vi tror at Åndens ledelse fører til et sunt og stabilt kristenliv og ikke fanatisme.
   (2.Kor 3:2, 1.Tess 4:7, 2.Pet 3:18, Gal 5:22)
  • Vi tror at brødsbrytelsen, som er et minnemåltid for de troende om Jesu soningsdød på Golgata, skal ha sin plass i menigheten. (1.Kor 11:24-25)
  • Vi tror at alle kristne kan få oppleve Guds løfte om en dåp i Den Hellige Ånd med tungetale og de øvrige nådegaver. Denne opplevelsen gir kraft til liv og tjeneste for Jesus.
   (Apgj 1:8, 2:4, 10:44, 19:6, 1.Kor 12:7-11)
  • Vi tror at menigheten er Guds arbeidsredskap på jord, og at enhver kristen bør tilhøre en lokal menighet. Vi tror at alle de åndelige nådegaver og tjenester som Det nye testamente viser oss, skal fungere i Guds menighet. Menighetens hovedoppgave, ifølge Jesu misjonsbefaling, er å lede andre mennesker til tro på Jesus og gjøre dem til hans disipler.
   (Matt. 16:18, Ef 1:22-23, Ef 4:11, 1.Kor. 1:7, Matt. 28:18-20)
  • Vi tror at Jesus kommer for å hente de som tror på ham. Vi har ingen nøyaktige henvisninger om når dette skal skje, men vi oppfordres til å være rede til enhver tid.
   (Matt 24:42)(1.Tess 4:15-18 ) (Ap.gj. 1:11)
  • Vi ønsker at alle alderstrinn og grupper kan være sammen i Guds menighet, og tjene og prise Gud sammen. Vi tror også at grupper og alderstrinn i menigheten har separate behov slik Bibelen også taler om. (Tit 2:1-6, Ordspr 22:6). Det er derfor behov for søndagsskole, juniorarbeid, ungdomsarbeid osv. i Guds menighet. Vi tror at samliv mellom mann og kvinne skal skje i ekteskapet og vi ønsker derfor å styrke familiens posisjon i en tid hvor det er stort press på nettopp familiene.
  • Vi ønsker å prioritere forkynnelse i form av vekkelsesmøter og undervisning med forbønn for alle som har behov til ånd, sjel eller legeme. Sang, musikk og takksigelser som lovpriser den Herre Jesus som har frelst oss har en sentral plass i menigheten.
  • Misjon og spredning av evangeliet er en prioritert sak for oss. Hjelp til mennesker og menigheter i fattige land er noe vi brenner for. Fra urmenighetens første tid var misjon en hovedsak. (2.Kor 9:1-15, Fil 4:15-17, Matt 25:35-40)
  • Vi ønsker at alle menighetens medlemmer skal finne sin oppgave og tjeneste for Herren. Vi ønsker å ha mer fokus på hva man kan gjøre enn hva man ikke kan gjøre. Vi tror at Gud istandsetter sine tjenere i menigheten (1.Kor 12:28, Ef 4:11). For de åndelige tjenester gjelder det visse krav som blant annet kapittel 1 og 2 i Brevet til Titus beskriver.
  • Vi tror at Gud har en plan for både menigheten og for Israel i den siste tid. Vi ønsker å markere oss aktivt i disse spørsmål.
  • Vi tror på et rikt samarbeid med Guds tjenere og menigheter som har samme bibelske grunnsyn.